Elevhälsa

Elevhälsan ska bidra till att skapa en positiv känsla till inlärning för eleven. Den är en resurs för att stödja elevens hälsa, lärande och utveckling i skolan.

Elevhälsoteamet arbetar på alla 5 kommunala grundsärskolor.

Specialpedagogen samordnar elevhälsoteamet och leder utvecklingen av elevhälsoprocessen i grundsärskolan. I elevhälsoteamet finns också skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och skollogoped.

I samarbete med skolornas personal arbetar elevhälsoteamet för att:

  • förebygga, tidigt upptäcka och uppmärksamma svårigheter i lärmiljön
  • undanröja hinder för lärande och utveckling
  • uppmärksamma, kartlägga, analysera och vidta åtgärder för elever som riskerar att inte nå uppsatta mål
  • främja en hälsosam livsstil, goda matvanor, fysisk aktivitet och en aktiv fritid.

 

Åsa Lövgren, Biträdande rektor/specialpedagog

Specialpedagogen bidrar till utveckling av det pedagogiska arbetet och en tillgänglig lärmiljö. Insatserna består av observationer, pedagogisk konsultation till personal, kartläggning, analys och åtgärd för elev i behov av stöd. Stöttning ges runt olika inlärningsmetoder och specialpedagogen finns till hands vid dokumentation och uppföljningar. Som biträdande rektor samordnar specialpedagogen också elevhälsoteamet och utvecklar elevhälsoprocessen genom förebyggande och hälsofrämjande insatser. 

E-post: asa.lovgren@uppsala.se

telefon: 018-727 52 98

 

Jenny Hörnqvist (föräldraledig) och Lina Arvebro (vikarie), skollogopeder 

Skollogopeden stöttar personal i arbetet runt elevers kommunikation och kan erbjuda stöd, utbildning och konsultation vid anpassning av alternativ kommunikation (AKK) i skolmiljön. Logopeden kan också bistå med metodstöd i läs- och skrivprocessen samt utföra förebyggande åtgärder vid språksvårigheter. Skollogopeden kan, med vårdnadshavares samtycke samarbeta med t.ex. habiliteringen och länslogopedin.

E-post: jenny.hornqvist@uppsala.se

telefon: 018-727 51 82

E-post: lina.arvebro@uppsala.se

telefon: 018-726 17 73

 

Pernilla Björnstolpe och Charlotta Suarez-Öbrink, skolsköterskor

Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande och förebyggande genom hälsobesök och vaccinationer.

Skolsköterskan svarar på frågor och ger stöd och råd till elever, vårdnadshavare och personal. Elever kan få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser och vid behov hänvisar skolsköterskan vidare till sjukvården.
Skolsköterskan konsulterar skolläkare vid behov.
Charlotta arbetar mot Östra Stenhagen, Berga och Eriksberg grundsärskola. Pernilla arbetar mot Årsta och Johannesbäck grundsärskola.

E-post: charlotta.suarez-obrink@uppsala.se

telefon: 018-727 25 57

E-post: pernilla.bjornstolpe@uppsala.se

telefon: 018-727 59 82

 

Matilda Knutar Lewander och Lisa Cassiano, skolpsykologer

Skolpsykologen arbetar framför allt med stöd och handledning till personal, utifrån elevernas individuella behov och utvecklingsområden. Fokus ligger på förståelse för beteenden utifrån ett funktionellt perspektiv samt stöttning i utveckling av adaptiva förmågor och färdigheter. Psykologen kan, med vårdnadshavares samtycke samarbeta med t.ex. habiliteringen och barn-och ungdomspsykiatrin.

E-post: matilda.lewander@uppsala.se

telefon: 018-727 53 19

E-post: lisa.cassiano@uppsala.se

telefon: 018-727 54 32

 

Daniel Kalin, skolkurator

Skolkuratorn ger vid behov samtalsstöd till enskilda elever eller familjer relaterade till skolsituationen. Skolkuratorn kan ge stöd och konsultation till skolpersonalen. Skolkuratorn bidrar med kunskaper om samhällets stödsystem, exempelvis socialtjänsten och Försäkringskassan.

E-post: daniel.kalin@uppsala.se

telefon: 018-727 53 62

 

Jeanette Eriksson, koordinator skola-arbetsliv

Koordinatorn arbetar för att underlätta elevernas övergång mellan olika skolformer och mellan skola och arbetsliv eller vidare studier. Genom samverkan och goda rutiner kan barn och elever ges en trygg och bra övergång. Koordinatorn ansvarar för föräldraråd som gäller grundsärskolans alla stadier.

E-post: jeanette.eriksson@skola.uppsala.se

telefon: 018-727 53 42

Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsa