Elevhälsa

Elevhälsan ska bidra till att skapa en positiv känsla till inlärning för eleven. Den är en resurs för att stödja elevens hälsa, lärande och utveckling i skolan.

Elevhälsoteamet arbetar på alla 5 kommunala grundsärskolor.

Specialpedagogen samordnar elevhälsoteamet och leder utvecklingen av elevhälsoprocessen i grundsärskolan. I elevhälsoteamet finns också skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och skollogoped.

I samarbete med skolornas personal arbetar elevhälsoteamet för att:

  • förebygga, tidigt upptäcka och uppmärksamma svårigheter i lärmiljön
  • undanröja hinder för lärande och utveckling
  • uppmärksamma, kartlägga, analysera och vidta åtgärder för elever som riskerar att inte nå uppsatta mål
  • främja en hälsosam livsstil, goda matvanor, fysisk aktivitet och en aktiv fritid.

 

Karin Malmberg, samordnare/specialpedagog

Specialpedagogen bidrar till utveckling av det pedagogiska arbetet och en tillgänglig lärmiljö. Insatserna består av observationer, pedagogisk handledning till personal, kartläggning, analys och åtgärd för elev i behov av stöd. Stöttning ges runt olika inlärningsmetoder och specialpedagogen finns till hands vid dokumentation och uppföljningar. Specialpedagogen samordnar elevhälsoteamet och utvecklar elevhälsoprocessen genom förebyggande och hälsofrämjande insatser. 

E-post: karin.malmberg@uppsala.se

telefon: 018-727 25 55

 

Sara Hansson, skolsköterska

Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande och förebyggande genom hälsobesök och vaccinationer.

Skolsköterskan svarar på frågor och ger stöd och råd till elever, vårdnadshavare och personal. Elever kan få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser och vid behov hänvisar skolsköterskan vidare till sjukvården.
Skolsköterskan konsulterar skolläkare vid behov.

E-post: sara.hansson@uppsala.se

telefon: 018-727 25 57

 

Pernilla Björnstolpe, skolsköterska

Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande och förebyggande genom hälsobesök och vaccinationer.

Skolsköterskan svarar på frågor och ger stöd och råd till elever, vårdnadshavare och personal. Elever kan få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser och vid behov hänvisar skolsköterskan vidare till sjukvården.
Skolsköterskan konsulterar skolläkare vid behov.

E-post: pernilla.bjornstolpe@uppsala.se

telefon: 018-727 59 82

 

Max Rubinsztein, skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar framför allt med stöd och handledning till personal, utifrån elevernas individuella behov och utvecklingsområden. Fokus ligger på förståelse för beteenden utifrån ett funktionellt perspektiv samt stöttning i utveckling av adaptiva förmågor och färdigheter. Psykologen kan, med vårdnadshavares samtycke samarbeta med t.ex. habiliteringen och barn-och ungdomspsykiatrin.

E-post: max.rubinsztein@uppsala.se

telefon: 018-727 53 17

 

Jenny Hörnqvist, skollogoped

Skollogopeden stöttar personal i arbetet runt elevers kommunikation och kan erbjuda stöd och handledning vid anpassning av alternativ kommunikation (AKK) i skolmiljön. Logopeden kan också bistå med handledning och metodstöd i läs- och skrivprocessen samt utföra förebyggande åtgärder vid språksvårigheter. Skollogopeden kan, med vårdnadshavares samtycke samarbeta med t.ex. habiliteringen och länslogopedin.

E-post: jenny.hornqvist@uppsala.se

telefon: 018-727 51 82

 

Daniel Kalin, skolkurator

Skolkuratorn ger vid behov samtalsstöd till enskilda elever eller familjer relaterade till skolsituationen. Skolkuratorn kan ge handledning och konsultation till skolpersonalen. Skolkuratorn bidrar med kunskaper om samhällets stödsystem, exempelvis socialtjänsten och Försäkringskassan.

E-post: daniel.kalin@uppsala.se

telefon: 018-727 53 62

 

Jeanette Eriksson, koordinator skola-arbetsliv

Koordinatorn arbetar för att underlätta elevernas övergång mellan olika skolformer och mellan skola och arbetsliv eller vidare studier. Genom samverkan och bra rutiner kan barn och elever ges en trygg och bra övergång. Koordinatorn ansvarar för föräldraråd som gäller grundsärskolans alla stadier.

E-post: jeanette.eriksson@skola.uppsala.se

telefon: 018-727 53 42

Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsa